Verhuurvoorwaarden
HomeLoon- en VerhuurbedrijfVerhuurvoorwaarden

VERHUURVOORWAARDEN

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid Verhuurvoorwaarden                                                        

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Kooyman B.V. betreffende verhuur van een goed of goederen, zoals dat/die in het contract beschreven is/zijn en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

1.2. Door ondertekening van het huurcontract door de huurder of een bevoegde vertegenwoordiger, verklaart deze zich akkoord met de voorwaarden.

 

Artikel 2. Begin overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. De afspraak voor verhuur van alle goederen komt tot stand op het ogenblik, dat de huurder en Kooyman B.V. de overeenkomst ondertekenen dan wel mondeling overeenkomen en gaat in: Bij afhalen, op het ogenblik dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt bij Kooyman B.V. Bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door Kooyman B.V.

2.2. De huurder is huur verschuldigd voor alle werkdagen binnen de huurtermijn, ook als het werk door regen- of vorstverlet of door een werkstaking stilligt. Tenzij van tevoren anders is overeengekomen.

2.3. Indien gehuurde goederen gedurende de huurperiode voor stilstand gemeld worden, wordt aan de huurder over elke dag stilstand, 25% van deze dagprijs/dagprijzen doorberekend, mits anders is afgesproken met de verhurende partij.

2.4. Aanhangers dienen voor sluitingstijd retour gebracht te zijn, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

 

Artikel 3. Nederlands grondgebied

Verplaatsing en gebruik van het gehuurde goed buiten de Nederlandse landsgrenzen is in beginsel verboden. Afwijking hierop is slechts mogelijk na overeenstemming tussen huurder en Kooyman B.V.

 

Artikel 4. Einde overeenkomst

4.1. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. De huurder wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt. In geval van verzuim is Kooyman B.V. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de huurder en/of het door de huurder eventueel aan Kooyman B.V. verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

4.2 Indien huurder te kort schiet in de nakoming van de overeenkomst, in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder, kan Kooyman B.V. de huurovereenkomst be­ëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van Kooyman B.V. op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

4.3. Zonder een door de verhuurder afgetekende bon, loopt de huurtijd door!

4.4. In voornoemde gevallen is Kooyman B.V. te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankon­diging vooraf, gerechtigd het gehuurde bij de huurder terug te halen (eigendomsvoorbehoud). Huur­der is verplicht om aan Kooyman B.V. de door haar gewenste medewerking te verlenen. Kooyman B.V. is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door huurder of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst wordt geleden.

 

Artikel 5. Huurprijzen

5.1. De huurprijzen zijn vrijblijvende prijzen en zijn opgenomen in het door Kooyman B.V. opgestelde verhuuroverzicht. Kooyman B.V. behoudt zich het recht voor de verhuurprijzen te wijzigen, wanneer de kostprijs dit noodzakelijk maakt.

5.2. Halve dagprijzen voor de huur van een machine zijn gebaseerd op een gebruik van maximaal 4 uur. Deze 4 uur zullen voor 12.00 uur plaatsvinden of na 12.00 uur.

De dagprijzen voor de huur van een machine, zoals omschreven in het verhuuroverzicht van Kooyman B.V., zijn gebaseerd op max. huur/gebruik van 8 uur per dag, 5 dagen per week. (maandag t/m vrijdag). Er geldt een toeslag bij gebruik langer dan 8 uur per dag. Prijzen zijn exclusief B.T.W., onder­houd, verzekeringsbijdrage, brandstof, olie en transport. Indien de machine in het weekend of in de avonduren gebruikt wordt, dient dit vermeld te worden.

5.3. Een waarborgsom kan verlangd worden van de huurder bij het afhalen van een goed. Deze waarborg­som wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde.

5.4. Prijzen van 1e dag zijn inclusief 1 volle tank brandstof.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Kooyman B.V. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook niet na inge­brekestelling, indien Kooyman B.V. niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. Indien de bestelde goederen niet voorradig zijn behoudt Kooyman B.V. zich het recht voor om in overleg een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten.

                                                                             

Artikel 7. Schade, Verlies

7.1. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking aan Kooyman B.V. te worden gemeld. Huurder is gehouden de aan het gehuurde materieel door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan Kooyman B.V. te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van Kooyman B.V. gehuurde goed. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Kooyman B.V. geleden schade.

7.2. Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaald huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.

7.3. De aansprakelijkheid van Kooyman B.V. is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaks beschadiging en letselschade, aan personen en zaken van de huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Kooyman B.V. Tevens is de aansprakelijkheid van Kooyman B.V. beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De huurder zal Kooyman B.V. vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

7.4. Kooyman B.V. verklaart dat er ten behoeve van onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) vallende objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die Kooyman B.V. vrijwaart, komt evenwel,

7.5. Eventuele schulden, in de vorm van boetes, die tijdens het gebruik van een aanhanger (het gehuurde) gemaakt worden, zijn voor rekening van de huurder. Rekeningen hiervan worden nagestuurd.

- schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is.

- het eigen risico, zoals opgenomen in de aansprakelijkheidspolis

- schade en gevolgschade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels.

7.6. Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuur­de goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

7.7. In geval van graafwerkzaamheden bent u zelfverantwoordelijk voor kabelschades. Wij adviseren u een klicmelding te doen alvorens u gaat graven, echter u blijft te alle tijden zelfverantwoordelijk.

 

Artikel 8. Expertise

De door Kooyman B.V. gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder.

 

Artikel 9. Gebruiksvoorwaarden

9.1. De huurder mag het goed alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor het is ingericht. Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van het gehuurde is voor rekening van de huurder. De door Kooyman B.V. aangebrachte bedienings- en gebruiksvoorschriften, dienen te allen tijden in acht te worden genomen.

9.2. De huurder stemt ermee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij Kooyman B.V. terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient goederen gereinigd te retourneren. Extra gemaakte arbeidsurendoor Kooyman B.V. en kosten voortvloeiend uit het nalaten van reiniging worden in rekening gebracht.

 

Artikel 10. Verplichtingen van de huurder

10.1. De huurder stemt ermee in Kooyman B.V. te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te ver­schaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Kooyman B.V. hiervoor te vrijwaren.

10.2. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking schriftelijk aan Kooyman B.V. te worden medegedeeld, dit aangezien het verhuurde goed te allen tijde eigendom van Kooyman B.V. blijft.

10.3. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren aan derden of voor gebruik af te staan.

10.4. Enige storing in de werking van het goed dient bij ontdekking aan Kooyman B.V. gemeld te wor­den. De huurder mag slechts zelf tot reparatie overgaan, als Kooyman B.V. hiervoor schriftelijk toestem­ming heeft verleend.

10.5. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het goed. Wanneer de huur­der niet kan aantonen dat het bedienend personeel voldoende kundig is en bevoegd, worden schades ontstaan door onzorgvuldig, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik op de huurder verhaald. Bedienende personen moeten de minimale leeftijd van 18 jaar hebben.

10.6. Huurder dient bij de huur van een goed een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen. Kooyman B.V. mag hier te alle tijden het nummer van het identiteitsbewijs noteren.

 

Artikel 11. Risico bij transport, laden en lossen

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Kooyman B.V., geschiedt dit geheel voor eigen risico van de huurder.

 

Artikel 12. Terugbrengen

Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij Kooyman B.V. worden teruggebracht, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan Kooyman B.V. beëindigd, echter het risico blijft wel volledig bij de huurder. Tevens is huurder in dit geval verplicht de huur door te betalen tot het moment dat Kooyman B.V. weer de volledige beschikking over de goederen heeft.

 

Artikel 13. Betaling

13.1. Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet binnen 30 dagen na factuurdatum nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim. In geval van voornoemd verzuim kan Kooyman B.V. de huurover­eenkomst buitengerechtelijk beëindigen en de gehuurde zaken terstond terughalen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Kooyman B.V. geleden schade komt voor rekening van de huurder.

13.2. Kooyman B.V. behoudt zich het recht voor een incassoprocedure te starten wanneer huurder in verzuim is. De kosten voor deze procedure komen voor rekening van de huurder.

 

Artikel 14. Verzekering tegen schade

U bent met de verplichte verzekering die u bij ons afsluit uitsluitend WA verzekerd. Per schadegeval geldt een eigen risico van €750,00 in geval van kabelschades geldt een eigen risico van €1500,00

 

Artikel 15. Slotbepaling

15.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Kooyman B.V. gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.

15.2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.